สื่อการเรียนการสอน

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สื่อการเรียนการสอนเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน
ในวิชาอิสลามศึกษา ทั้งที่เป็นสมาชิกของชมรม และท่านผู้สนใจโดยทั่วไป
 
poster-design-531204.png
สื่อโปสเตอร์

โปสเตอร์ (Poster) คือภาพขนาดใหญ่ที่พิมพ์บนกระดาษ มีการออกแบบเพื่อใช้ติด แขวนบนผนัง หรือกำแพง โปสเตอร์อาจจะเป็นภาพพิมพ์หรือภาพเขียนก็ได้ หรืออาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ และมีจุดประสงค์เพื่อทำให้สะดุดตาผู้รับสารและสามารถสื่อสารข้อมูลออกไปได้ ข้อบ่งใช้ของโปสเตอร์นั้นอาจใช้สอยได้หลายประการ แต่ส่วนใหญ่ที่พบเห็น คือ มักจะใช้ในการเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ การศึกษา

สื่อสิ่งพิมพ์

“ สื่อสิ่งพิมพ์” มีความหมายว่าจะเป็นแผ่นกระดาษหรือวัตถุใด ๆ ด้วยวิธีต่าง ๆ อันเกิดเป็นชิ้นงานที่มีลักษณะเหมือนต้นฉบับขึ้นหลายสำเนา ในปริมาณมากเพื่อเป็นสิ่งที่ทำการติดต่อหรือชักนำให้บุคคลอื่นให้เห็นหรือทราบข้อมูลต่าง ๆ” สิ่งพิมพ์มีหลายชนิด ได้แก่ เอกสารหนังสื่อเรียน หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร บันทึก รายงาน ฯลฯ

kisspng-computer-icons-information-techn
สื่อมัลติมิเดีย

สื่อมัลติมีเดีย คือ  การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟิก (Graphic) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound)  และวีดิทัศน์ (Video) เป็นต้น และถ้าผู้ใช้สามารถที่จะควบคุมสื่อให้นำเสนอออกมาตามต้องการได้จะเรียกว่า สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์  (Interactive Multimedia)  

 
file.jpg

หนังสืออ่านเพิ่มเติม

รอมาดอนเดือนที่รอคอย

อิสลามศาสนาแห่งสันติ

ฮิญาบการแต่งกาย

แบบอิสลาม

ทำไมมุสลิมต้องละหมาด

หะลาลและหะรอม

ทำไมมุสลิมไม่กินหมู

ตัวอย่างแผนการสอนอิสลามศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ตัวอย่างหลักสูตรอิสลามศึกษา

หลักสูตรอิสลามศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

แนวปฎิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรอิสลามศึกษา

แนวทางการบริหารจัดการ

หลักสูตรอิสลามศึกษา

 
การติดตั้ง App.jpg
 

ดุอาประจำวัน