ISLAMIC  STUDIES  วิชาอิสลามศึกษา

วิชาอิสลามศึกษา เริ่มทำการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนพฤษภาคม 2542 และได้มีการจัดตั้งชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานครเมื่อเดือนมิถุนายน 2551 เพื่อเป็นศูนย์กลางของการประสานการเรียนการสอนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เปิดสอนในวิชานี้ 80 โรงเรียน กระจายอยู่ใน 13 สำนักงานเขตต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร มีวิทยากรที่ทำการสอนจำนวน 120 คน 

 

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมโดย

มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เปิดสอนวิชาอิสลามศึกษาแก่นักเรียน

ที่นับถือศาสนาอิสลาม ให้ได้มีการศึกษาเรียนรู้บทบัญญัติในศาสนาอิสลาม เพื่อเป็น

เครื่องขัดเกลาจิตใจ มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  โดย

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหา

นคร ดำเนินการให้มีการเปิดสอนวิชาอิสลามศึกษานั้น ยังได้รับความร่วมมือจากสมา

ชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่ได้แปรญัตติงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร

เพื่อเป็นาค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษาอีกด้วย

        ในโอกาสที่ ปี 2562 เป็นปีครบรอบ 2 ทศวรรษ ของการเปิดสอนวิชาอิสลามศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทางชมรม ฯ จึงได้จัดทำ wibsite ในนามของชมรมวิทยากรอิสลามศึกษา เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อ ประสานงาน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของชมรม ฯ  แก่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน  ทุกภาคส่วนไว้ ณ ที่นี้ด้วย ขอพระผู้เป็นเจ้า ทรงโปรดประทานความดีงาม ความเจริญก้าวหน้าด้วยเทอญ

IMG_2715_แก้ไข_edited.png
ลายเซ็นมนตรี.jpg

นายมนตรี  ยะรังวงษ์

ประธานชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร

 
ผังชมรม64.jpg